DB Schenker 232 635

DB Schenker 232 635 in Hamburg-Harburg on November 19, 2010, 13:55.

<== Back to BR 232-233-234-241-242 / V300